Assistentes

Doktersassistente

Maandag:      Ineke, Nazmeen & Alishka (stagiaire)

Dinsdag:        Sissy & Ineke

Woensdag:    Sissy & Nazmeen

Donderdag:   Sissy, Nazmeen & Ineke

Vrijdag:          Sissy & Nazmeen en Alishka (stagiaire)

Per 23 augustus 2021 hebben wij op maandagen en op de vrijdagen een nieuwe stagiaire in onze praktijk.

Wanneer is de praktijk gesloten?

In 2021 is de praktijk op de volgende dagen gesloten:

Dinsdag 16 maart

Dinsdag 11 mei

Maandag: 17 mei

Donderdag 1 april

Vrijdag 7 mei

Maandag 17 mei, in de ochtend i.v.m. vaccineren

Maandag 14 juni, i.v.m. vaccineren zijn wij de hele dag gesloten

Maandag 5 juli

Maandag 2 augustus

Woensdag 11 augustus, in de ochtend i.v.m. vaccineren

Dinsdag 17 augustus

Woensdag 8 september

Dinsdag 12 oktober

Woensdag 1 december

 

Vakanties:

Vrijdag 16 april vanaf 12.00 tot en met dinsdag 27 april

Vrijdag 9 juli vanaf 12.00 tot en met zondag 18 juli

Vrijdag 17 september vanaf 12.00 tot en met zondag 3 oktober

Maandag 15 november tot en met 21 november

Vrijdag 17 december vanaf 12.00 tot en met zondag 3 januari 2022

 

Onder het kopje ‘waarneming tijdens vakantie’ kunt u via de eerste letter van uw achternaam zien welke huisarts voor u waarneemt.

Coronavirus (updates)

In verband met het Corona-virus is de praktijk beperkt geopend. Wel is er tussen 8.00 uur en 12.00 uur en tussen 14.30 en 17.00 uur telefonisch een assistente bereikbaar, zoals u gewend bent.

Mocht het nodig zijn,  dan bepaald dokter Michaël of u gezien moet worden of dat hij een telefonisch consult afneemt. In dat geval wordt u teruggebeld.

Er mogen geen patiënten in de praktijk komen die coronaklachten hebben (o.a. keelpijn, hoesten, hoofdpijn, verkoudheid, luchtwegklachten). Daarom wordt dit gevraagd bij de (telefonische) triage.

De deur van de praktijk zit op slot. U dient aan te bellen, afstand te nemen en te wachten tot de assistente of huisarts de deur opent.

Ook hier geldt, heeft u klachten, blijf dan thuis.

Afspraken voor de assistente gaan op afspraak, u mag hiervoor bellen.

Ook onze POH werkt op afspraak, hier zal om het half uur een patiënt gezien worden. U kunt haar bereiken via de mail: poh@hap-michael.nl of via de assistente.

TESTEN:

Als u klachten hebt en als u getest wilt worden, dan kunt u contact opnemen met de GGD.

Het telefoonnummer hiervoor is 0800-1202.

Corona-vaccinatie:
Voor vragen over het corona vaccin verwijzen wij u naar de website van de rijksoverheid.

Vaccinatie tegen het coronavirus | Rijksoverheid.nl

Waarneming tijdens vakanties

Schema Vervangende arts.

Vervangende huisarts voor spoedgevallen tijdens vakantie en of nachtdiensten

Replacement GP for emergencies during holidays and/or night shifts

Lekarz zastępczy w nagłych wypadkach podczas wakacji i/lub nocnych zmian 

Gaat om de eerste letter van uw achternaam

Letters A-C-E Dr. Schaafsma 0527-611546 
Letter B Dr. Oost/Korf 0527-614386 
Letters D-W Dr. Hanssen en de Vries 0527-612552 
Letters F-G-P Dr. Borstlap 0527-745345 
Letters I-M-T Dr. Bakker/ Bos 0527-614386 
Letters H-K-N Dr . Faassen 0527-745345
Letters J-L-O-U-Q Dr. Schonewille 0527-612779 
Letters S-R Dr. Nielen 0527- 699685 
Letters V-Y-Z Dr. Kuiken en de Valk 0527-613032

Voor de avond en het weekend blijft de huisartsenpost waarnemen voor spoedgevallen op het telefoonnummer 0900-3336333

 

Aankomende verandering in mail contact

Beveiligde mail: Verandering mailcontact

In principe veranderd er niet heel veel, zodra u ons verzocht heeft medische gegevens via de mail u te laten toekomen, loggen wij in op een speciale applicatie, door deze applicatie gecombineerd met de mail welke wij u willen toezenden krijgt u dan een mail op uw bij ons bekende e-mail adres. Hier staat een link in waar u inloggegevens kunt aanmaken, zodat u daarna in kunt loggen om de toegezonden mail te lezen.

De applicatie gebruiken wij alleen voor het toezenden van medisch geheime gegevens.

U heeft een klacht?

Wij doen erg ons best om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, desondanks kan het natuurlijk voor komen dat u iets heeft ervaren bij ons waarover u wil praten. Wij hebben bij de balie klachtenformulieren liggen, vraag hiernaar bij de assistente. Zij kan u ook uitleggen wat de verdere procedure is van uw klachtafhandeling.

nb. De wachttijd die soms voorkomt bij telefonisch contact, wordt hier niet mee bedoeld, wij proberen iedereen zoveel tijd te geven als men nodig heeft en het kan daarom nog wel eens voorkomen dat u wat langer moet wachten. Als u een herhaalrecept of korte vragen heeft kunt u ons altijd mailen. Over het algemeen krijgt u diezelfde dag nog bericht van ons terug.

AVG wet; rechten van patiënten

Rechten van Patiënten

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens worden verwerkt. Hun bestaande privacy rechten worden uitgebreid en er gelden 2 nieuwe rechten.

De AVG-privacyrechten

- Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen (NIEUW).

Dit houdt in dat mensen het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen, in een machine leesbaar formaat, die een organisatie, bijvoorbeeld een huisarts van hen heeft.

Zo kunnen zij hun gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere huisarts. Ook kunnen mensen vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere huisarts. NB. Nog niet alle HIS Systemen zijn instaat deze overdacht van gegevens elektronisch op een juist wijze te verwerken.

– Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden (NIEUW).

Dit recht houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als een betrokkene erom vraagt.

Let op: dit kan op gespannen voet staan met bijvoorbeeld de bewaarplicht van medische dossiers. Als deze vraag zich voordoet is individuele advisering op zijn plaats.

De volgende rechten bestaan reeds in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
- Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te zien.
– Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen. 
– Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
- Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
- Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Ten slotte hebben mensen recht op duidelijke informatie over wat u met hun persoonsgegevens doet. Onder de AVG moet u aan een aantal specifieke eisen voldoen. De privacyverklaring en eventueel een privacyreglement zijn prima middelen om de patiënten hierover te informeren

Kijk ook eens op www.inschrijvingopnaam.nl hier is een folder te vinden over uitleg van de ION database, waar uw gegevens worden gekoppeld aan de AGB-code van uw huisarts. Er hangt ook een flyer in de wachtruimte van uw huisartsenpraktijk.

Privacy reglement

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Michaël, Emmeloord

Model privacyverklaring Huisartsenpraktijk Michaël
7 mei 2018

Inleiding
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld uw werkgever). Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Te verwerken persoonsgegevens
Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:
• NAW-gegevens;
• Functie contactpersonen;
• Geboortedatum en –plaats;
• Geslacht;
• Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van contactpersonen;
• Kopie identiteitsbewijzen;
• Burgerservicenummer (alleen indien nodig!);
• Pasfoto (alleen indien strikt nodig! Bijvoorbeeld voor personeelsdossier);
• Leeftijd;
• Salaris en andere gegevens die voor fiscale aangiften, salarisberekeningen e.d. nodig zijn;
• Huwelijkse staat, gegevens partner en evt. informatie over kinderen; voor zover nodig voor bijvoorbeeld fiscale aangiften);
• Bankrekeningnummer;
• Gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

Doelen van en grondslagen voor de verwerking
In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarvan we er vanuit (mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn, zoals:

• Communicatie en informatievoorziening;
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
• De verbetering van onze diensten;
• Facturering en incasso

Bovenstaande betekent concreet ook dat wij u persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden of om u reclamematerialen te sturen of berichten over onze diensten, als wij daarvan denken dat deze voor u van belang kunnen zijn. Het kan ook gebeuren dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.

In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Indien wij persoonsgegevens die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, zullen wij u daar dan eerst opnieuw toestemming voor vragen.

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting.

Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nuttig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie hiervoor de paragraaf ‘Doelen van en grondslagen voor de verwerking’). Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht) of in verband met voorschriften vanuit onze beroepsvereniging.

Beveiliging
Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen.
Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers overigens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG. Indien u hier prijs op stelt, lichten wij u graag verder in over hoe wij de bescherming van de persoonsgegevens hebben vormgegeven.

Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.

Incidenten met persoonsgegevens
Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Verwerking binnen de EER
Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres.

Wijzigingen
Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.

Tot slot
Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht u echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag. Eerste aanspreekpunt voor privacyaspecten bij onze organisatie is Anita Kraaijenhagen, huisarts@hap-michael.nl, 0527-614314.